Registrace nového FTP úètu

Vyplòte prosím všechny požadované informace. Dùležité upozornìní, jestliže jste již nìkdy u nás realizovali nìjakou zakázku, nezapomeòte uvést její èíslo do pøíslušného políèka.

Jméno  
Pøíjmení  
Název spoleènosti  
 
DIÈ  
Ulice  
Mìsto  
PSÈ  
Obor podnikání
Èíslo zakázky
Email  
Mobil  
Skype
Uživatelské jméno  
Heslo  
Ovìøení hesla  
   
Kontaktní osoba
   
   

No comments | Leave a comment