Vítejte na stránkách správy FTP úètù spoleènosti Printo spol. s r.o.

Vážení zákazníci,
abychom Vám usnadnili pøenos Vašich dat k nám, spustili jsme pro Vás službu FTP. Každý zákazník si mùže na našem serveru požádat o zøízení FTP úètu. FTP služba zajišuje pøenos souborù (napø. tiskových podkladù) mezi zákazníkem a našim DTP studiem prostøednictvím internetu.

Žádost o zøízení úètu mùžete vyplnit zde.

Jestliže se s touto službou setkáváte poprvé a nevíte jak této možnosti komunikace využít, mùžete si prohlédnout jednoduchého prùvodce na této stránce.


No comments | Leave a comment